സ്വ.ലേ സ്വന്തം ലേഖകൻ

Swa Le Swantham Lekhakan
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 29 October, 2009
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൊടുപുഴയിലും പരിസരങ്ങളിലും