മനീഷ് ഭാർഗവൻ

Maneesh Bhargavan

കളേഴ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാന സഹായികളിൽ ഒരാൾ.