ഇൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇൻ

In Ghost House Inn (Malayalam Movie)
കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 March, 2010