ഇൻ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇൻ

Released
In Ghost House Inn (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രേതബാധയുണ്ടെന്നറിയപ്പെടുന്ന വീട്  വാങ്ങിയ നാലു സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിചിത്രസംഭവങ്ങളുടെ തമാശാപൂർവമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ സിനിമ.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 March, 2010