ഐസക് ന്യൂട്ടൻ s/o ഫിലിപ്പോസ്

Issac Newton s/o Philipose
കഥാസന്ദർഭം: 

തനിക്ക് വിഭ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതു കൊണ്ട് മകനെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അപ്പന്റേയും അപ്പനെ ജീവനു തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന മകന്റേയും സൌഹൃദത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും പിണക്കത്തിന്റേയും കഥ നർമ്മത്തിൽ പറയുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
127മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 January, 2013
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://issacnewtonthemovie.com/

mQA0jkctPXI