അബുഷാ

Abushah

ഛായാഗ്രാഹകൻ. “ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സൺ ഓഫ് ഫിലിപ്പോസ് “ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ചു.