സത്യം മാത്രമേ ബോധിപ്പിക്കൂ

Sathyam Mathrame Bodhippikku
Tagline: 
Calendar Call Begins
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: