വിക്ടറി ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് പാനൂർ

Victory Panoor

Crain Unit

Outdoor Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
കൽക്കി പ്രവീൺ പ്രഭാറാം 2019