ജയൻ കെ നായർ

Jayan K Nair

അമേരിക്കയിൽ മാധ്യമരംഗത്ത് സജീവമായ ജയൻ മുളങ്ങാട്‌ (ജയൻ കെ നായർ). അനന്തവൃത്താന്തം, ആർദ്രം, ,മുഖച്ചിത്രം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്

Jayan Mulangad