ചെറുതൂവലിന്റെ

ചെറുതൂവലിന്റെ തണലില്‍
തനു ചേര്‍ന്നിരുന്ന പകലില്‍
ഒരു നോക്കിലെന്നെ അറിയും
സുഖജന്മ സൗഹൃദമേ
(ചെറുതൂവലിന്റെ ......)

അകലെ വിടര്‍ന്ന മലരിന്‍
മധു തേടി ശലഭമലയേ (2)
ഒരു നോക്കിലെന്നെ അറിയും
സുഖജന്മ സൗഹൃദമേ
(ചെറുതൂവലിന്റെ ......)

പതിയെ പറന്ന ഹൃദയം
പറയാതെ പാതി തളരേ (2)
ഒരു നോക്കിലെന്നെ അറിയും
സുഖജന്മ സൗഹൃദമേ
(ചെറുതൂവലിന്റെ ......)

CHERUTHOOVALINTE...(SREEJAYA DIPU)