അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരാ

Year: 
2007
Arabikathayile rajakumara
Lyrics Genre: 
0
No votes yet

അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരാ രാജകുമാരാ
അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരാ
സ്വപ്നാടനത്തിൽ നീ തേടുവതാരേ
മൂവന്തി പാൽ ചൊരിയുമീ രാവിൽ
മൽഹാർ പാടി നീ പോവതെങ്ങോ
(അറബിക്കഥയിലെ...)

മീന ശൈത്യം പേറുമീ താഴ്വരയിൽ
നീ തേടും ഹൃദയരാഗമിന്നെവിടെ (2)
മൂവന്തി പാൽ ചൊരിയുമീ രാവിൽ
മൽഹാർ പാടി നീ പോവതെങ്ങോ
(അറബിക്കഥയിലെ...)

നടന്നകന്നു നടന്നകന്നു
ചക്രവാളം വരെയെന്നിട്ടും
നീ തേടും സ്വപ്ന മയൂഖമിന്നെവിടെ (2)
മൂവന്തി പാൽ ചൊരിയുമീ രാവിൽ
മൽഹാർ പാടി നീ പോവതെങ്ങോ
(അറബിക്കഥയിലെ...)

ARABIKATHAYILE RAJAKUMARA...(SREEJAYA DIPU)