ഏലൂർ ജോർജ്ജ്

Eloor George
Eloor George
കലാഭവൻ ജോർജ്ജ്

അഭിനേതാവ്, മിമിക്രി കലാകാരൻ