ഏലൂർ ജോർജ്ജ്

Eloor George

അഭിനേതാവ്, മിമിക്രി കലാകാരൻ