രതീഷ് പുൽപ്പള്ളി

Ratheesh Pulpalli

അസി. മേക്കപ്പ്