ഐ എം വിജയൻ

IM Vijayan

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം. ജയരാജിന്റെ ശാന്തം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു.