വെൻ സ്റ്റേറ്റിംഗ് എബൗട്ട് ഹിം

When Stating About Him
Tagline: 
Killing is no easy
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: