ത്രീ ഡോട്സ് ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ കൊച്ചി

Title in English: 
Three dots Film Studio Kochi