രമേഷ് തമ്പി

Ramesh Thambi

സംവിധായകൻ.

Ramesh Thampi