ഐക്കരക്കോണത്തെ ഭിഷഗ്വരന്മാർ

Released
Aikkarakkonathe Bhishagwaranmar
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സഹനിർമ്മാണം: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 2018
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഐക്കരക്കോണം, പുനലൂർ, വർക്കല, കിളിമാനൂർ, കടമക്കുടി, വരാപ്പുഴ, ചെറായി

“Aickarakkonathe Bhishaguaranmaar” Malayalam Movie Official Trailer | Biju Majeed | Abhini Sohan