ചാരു ഹരിഹരൻ

Charu Hariharan
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 3
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 5

പ്രശസ്ത ഗായിക ബി അരുന്ധതിയുടെ മൂത്ത മകൾ