കാടകലം

Under Production
Kaadakalam

ആദിവാസികളുടെ ജീവിതവും കാട് സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കാടകലം.