പി എസ് ജയ്‌ഹരി

P S Jayhari
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 6