ബി ആർ എസ് ക്രിയേഷൻസ്

BRS Creations

Publicity

പബ്ലിസിറ്റി

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മസ്താൻ സൈനു ചാവക്കാടൻ 2021

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കാടകലം ഡോ സഖിൽ രവീന്ദ്രൻ 2021