സനീഫ് ഖാൻ ഇടവ

Saneef Idava
സനീഫ് ഇടവ
അസിസ്റ്റന്റ് ചമയം

വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ലിറ്റിൽ സൂപ്പർമാൻ സിനിമയുടെ ചമയം നിർവ്വഹിച്ചു