രസികൻ

Released
Rasikan
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
140മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 16 December, 2004
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനതപുരം, മുരുദേശ്വർ