പീസ്

Under Production
Peace
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൊടുപുഴ എറണാകുളം കോട്ടയം

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിൽ പീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു