ജുബൈർ മുഹമ്മദ്

Jubair Muhammad
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 15
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 7

തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ജുബൈർ മുഹമ്മദ്. സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനും , ഗാനരചയിതാവുമാണ്.

Jubair Muhammed