വിഷ്ണു രാഘവ്

Vishnu Raghav
വിഷ്ണു ജി രാഘവ്
സംവിധാനം: 1

2012ലെ "ഓർക്കുട്ട് ഒരു ഒരു ഓർമക്കൂട്ട്" എന്ന സിനിമയിലൂടെ അഭിനേതാവായി രംഗത്തെത്തി. "തീവ്രം" എന സിനിമയിലെ ഡോ.റോയ് എന്ന കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധേയം.

2021 ൽ വാശി എന്ന സിനിമയിലൂടെ സംവിധായകനായും അരങ്ങേരി.

ഫേസ്ബുക്ക്