എങ്കിലും ചന്ദ്രികേ...

Released
Enkilum Chandrike...
കഥാസന്ദർഭം: 

കൂട്ടത്തിലൊരുത്തൻ്റെ  കല്യാണം, കൂട്ടത്തിലെ മറ്റൊരുത്തനും കല്യാണപ്പെണ്ണിനും വേണ്ടി,  മുടക്കാനിറങ്ങി കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചാടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയണിത്.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
119മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 February, 2023