സപ്താ റെക്കോർഡ്സ്

Saptha Records

മിക്സിങ് സ്റ്റുഡിയോ

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ചുഴൽ ബിജു മാണി 2021

Sound Effects

സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഗ്രഹണം ആനന്ദ് പാഗ 2020

Sound Editing