4-ാം മുറ

Released
Naalaam mura
കഥാസന്ദർഭം: 

രണ്ടു വർഷം മുമ്പു നടന്ന, രണ്ടു തവണ അന്വേഷിച്ചിട്ടും തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൊലപാതകത്തിലെ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ്  വ്യത്യസ്തമായ വഴി തേടുന്നതാണ്  ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
108മിനിട്ടുകൾ