അനന്തപുരി റെയിൻ ആന്റ് വിൻഡ് യൂണിറ്റ്

Ananthapuri Rain and Wind Unit

റെയിൻ

റെയിൻ

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഭീഷ്മപർവ്വം അമൽ നീരദ് 2022
എല്ലാം ശരിയാകും ജിബു ജേക്കബ് 2021

Wind

Wind

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
എല്ലാം ശരിയാകും ജിബു ജേക്കബ് 2021