അനന്തപുരി റെയിൻ ആന്റ് വിൻഡ് യൂണിറ്റ്

Ananthapuri Rain and Wind Unit

Wind

Wind

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
എല്ലാം ശരിയാകും ജിബു ജേക്കബ് 2021