സീനു

Seenu
സാരോദ്, സന്തൂർ, ഹവായിയൻ ഗിറ്റാർ, മാൻഡലിൻ
മാൻഡലിൻ സീനു