പിന്നണി‌വാദ്യം

Displaying 1 - 86 of 86
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
ട്രംപറ്റ്, ട്രോമ്പോണ്
സന്തൂർ/വായ്പ്പാട്ട്
സ്ട്രിംഗ്സ്, വയലിൻ, വിയോള
ഫ്ളൂട്ട്
സ്ട്രിംഗ്സ്
കോണ്ട്രാബാസ്
സിതാർ
വയലിൻ
സ്ട്രിംഗ്സ്, വയലിൻ, വിയോള
സ്ട്രിംഗ്സ്
പെർകഷൻസ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
സ്ട്രിംഗ്സ്
ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ
ജോസി ഫ്ലൂട്
സ്ട്രിംഗ്സ്
വയല, വയലിൻ
ഡർവിൻ ഡിസൂസ, ഗിറ്റാർ, ബാസ്സ്
ഗിറ്റാർ, ബാസ്സ്
ഗിറ്റാർ
ഫ്ലൂട്ട്
നാദസ്വരം
ഫ്ലൂട്ട്
ട്രംപെട്, ട്രോമ്പോണ്
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ
ട്രമ്പറ്റ്
കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാം
സ്ട്രിംഗ്സ്, വയലിൻ, വിയോള
സ്ട്രിംഗ്സ്
ഹോൺസ്
ഫ്ലൂട്ട്
വീണ
ട്രമ്പറ്റ്
സാരംഗി
സ്ട്രിംഗ്സ്
ജിയോ ഷ്രെഡ്
വിൻഡ്, ഫ്ലൂട്ട്
താളവാദ്യം
തബല, ഡോലക്
ഗിറ്റാർസ്
അക്കൗസ്റ്റിക് ഗിറ്റാർ
ഫ്ലൂട്ട്
തബല, പെർകഷൻ
ഫ്ലൂട്ട്
അക്കൗസ്റ്റിക് പെർകഷൻ
താളവാദ്യം
ചെല്ലോ
അക്കൗസ്റ്റിക് റിഥം
പെർക്കഷൻ
ഗിറ്റാർ
സാരോദ്, സന്തൂർ, ഹവായിയൻ ഗിറ്റാർ
ഗിറ്റാർ
സ്ട്രിംഗ്സ്
12 സ്ട്രിംഗ്സ് ഗിറ്റാർ