ഹാസിഫ് ഹക്കീം

Hasif Hakeem

നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണം. ഐ ലൗ മി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിശ്ചലഛായാഗ്രഹണം നിർവ്വഹിച്ചു.