അൻവർ സാദിഖ്

Anwar Sadiq
സംവിധാനം: 2
തിരക്കഥ: 2

അൻവർ സാദിഖ് , ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ

Anwar Sadiq