വല്ലാത്ത പഹയൻ!!!

Vallatha Pahayan!!!
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു സാധാരണക്കാരനു സ്വന്തമായൊരു വീടു പണിയാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും അതിനിടയിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളുമാണ് മുഖ്യ പ്രമേയം. ഗ്രാമീണക്കാഴ്ചകളും ഇടത്തരക്കാരന്റെ ജീവിതവും പശ്ചാത്തലമാകുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Runtime: 
126മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 May, 2013

9MyVODFwGno