കെ വി വിജയൻ

K V Vijayan
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

തിരക്കഥാകൃത്ത്. വല്ലാത്ത പഹയൻ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ, തിരക്കഥ നിർവ്വഹിച്ചു.