അലക്സീന ഷൈമോൻ

Alexina Shymon
ബാക്കിംഗ് വോക്കൽ, കോറസ്