തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടം

Released
Thattasseri Koottam
കഥാസന്ദർഭം: 

സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനായ ഒരു യുവാവിൻ്റെ പ്രണയവും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന പൊല്ലാപ്പുകളുമാണ് ഇതിവൃത്തം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
175മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 2022