സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം

Santhosh Aechikanam
കഥ: 5
സംഭാഷണം: 10
തിരക്കഥ: 8

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത്. 2012ലെ നിദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിനു തിരക്കഥ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംവിധായകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനൊപ്പം സഹകരിച്ചു. ആ ചിത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണം എഴുതിയത് സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനമാണ്.