നിദ്ര

Nidra(2012)-Malayalam Movie
കഥാസന്ദർഭം: 

അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ, ഭയം എന്നിവയാൽ ഒരു paranoid തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിവിശേഷമാണ് ഇതിലെ നായകന്റേത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു ഷോക്കിൽ മാനസിക നില കൈവിട്ടു പോകുകയും ചികിത്സകളാൽ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും എന്നാൽ ‘ഭ്രാന്ത് / ഭ്രാന്തൻ’ എന്നുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ /കുടൂംബത്തിന്റെ സാമാന്യ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വ്യക്തിയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥയെന്നു പറയാം. തന്റെ ശരികളെ സമൂഹം/കൂടെയുള്ളവർ തെറ്റായും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ‘മാനസിക വിഭ്രാന്തി’ എന്ന അസുഖം അടിച്ചേൽ‌പ്പിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ സമൂഹം വീണ്ടും അയാളെ ഭ്രാന്തനെന്നു മുദ്രകുത്താം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിലെ രാജു(സിദ്ധാർത്ഥ്) വിന്റേത്.

കഥ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 February, 2012

bT9erb8eF7A