സിറിൾ കുരുവിള

Cyril Kuruvila

ലുക് സാം സിനിമയുടെ ബാനറിലുള്ള ‘നിദ്ര’ (2012) സിനിമയുടെ കലാസംവിധാനം നിർവഹിച്ചു