സ്വപ്ന സഞ്ചാരി

Swapna Sanchari (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് പണം വാങ്ങിച്ചുകൂട്ടുകയും ഔചിത്യമില്ലാതെ ബിസിനസ്സിലേക്കിറങ്ങുകയും പൊങ്ങച്ച ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദുരന്തപൂർണ്ണമായ ജീവിതം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 November, 2011
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൊടുപുഴ