കരിങ്കുന്നം 6s

Karinkunnam Sixes
Tagline: 
കരിങ്കുന്നം സിക്സസ്, karinkunnam 6s, K6
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 6 July, 2016
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://www.karinkunnam6s.com

KARINKUNNAM 6S MALAYALAM MOVIE OFFICIAL TRAILER