അജി പുളിയറക്കോണം

Aji Puliyarakkonam

'സ്റ്റഡി ടൂർ' ചിത്രത്തിന്റെ ചമയം