അനു ആനന്ദ്

Anu Anand

അനു ആനന്ദ്, നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. ഐ വി ശശിയുടെ  ശ്രദ്ധ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നിർമ്മാതാവായിരുന്നു