സത്യമേവ ജയതേ

Released
Sathyameva Jayathe
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
169മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൊച്ചി, ബോംബെ, തിരുവനന്തപുരം, ടെക്നോപാർക്ക്