ജി എ ലാൽ

G A Lal
G A Lal
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 6
തിരക്കഥ: 4