എഫ്. ഐ. ആർ.

Released
F.I.R. (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 21 December, 1999
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തിരുവനന്തപുരം, ടെക്നോപാർക്ക്