നേരറിയാൻ സി ബി ഐ

Released
Nerariyan C B I
കഥാസന്ദർഭം: 

കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന പെൺകുട്ടി അന്നു രാത്രി കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രയശക്തികളാണ് കാരണമുള്ള മരണം എന്ന ധാരണയിൽ വഴിമുട്ടിയ അന്വേഷണം പുനരാരംഭിച്ച സിബിഐ ഓഫീസർക്ക് പ്രേതങ്ങളെക്കാൾ ക്രൂരരായ മനുഷ്യരെ കാണേണ്ടി വരുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 September, 2005