പോൾ ബത്തേരി

Paul Bathery

നിശ്ചലഛായാഗ്രാഹകൻ പോൾ ബത്തേരി. "എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ" ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്